Voltijds Vast


Organisatie
vzw 'de Rand'
Vzw ‘de Rand’ is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap dat als doel heeft het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen, in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant. Binnen deze opdracht exploiteert vzw ’de Rand’ o.m. 7 gemeenschapscentra, voert het een actief taalpromotiebeleid, publiceert het de Randkrant en gemeenschapskranten en coördineert de organisatie het Gordelfestival.
Functie
Als gevolg van de pensionering op 1 april 2020 van de huidige Algemeen Directeur wordt uitgekeken naar een geschikte opvolger.

Functieomschrijving

-U ontwikkelt en implementeert een langetermijnvisie op de realisatie van de missie.
-U maakt een meerjarig beleidsplan op en coördineert de uitvoering ervan.
-U hebt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de organisatie en stuurt in het bijzonder de taalpromotiepijler aan.
-U geeft leiding aan het directie- en stafteam, alsook indirect aan een personeelsploeg van een 65-tal medewerkers, die op zeven locaties werken in de Vlaamse Rand.
-U bouwt een sterk netwerk uit met partners die de doelstellingen van de organisatie onderschrijven.
-U hebt geregeld overleg met de bevoegde minister(s), de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en collega’s uit Vlaamse administraties en instellingen.
-U bent het gezicht van de organisatie naar buiten uit.
-U rapporteert aan de Raad van Bestuur.
Profiel
Profiel

Voor deze functie wordt gezocht naar een persoonlijkheid met een grote affiniteit voor de missie en de organisatiewaarden van ‘de Rand’, die bovendien een sterke eigen visie heeft op de realisatie van de doelstellingen in een veranderende maatschappelijke context.
-U hebt een universitair diploma.
-U hebt ervaring met het leiden van een organisatie en met people-management.
-U hebt kennis van de uitdagingen en specifieke kenmerken van de Vlaamse Rand rond Brussel en kent de gevoeligheden van de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut.
-U hebt een goede kennis van het beleid inzake integratie en inburgering van nieuwe inwoners.
-U hebt tevens een goede kennis van het culturele veld in Vlaanderen.
-U bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk.
-U bent Nederlandstalig, met een vlotte kennis van het Frans en het Engels.
Aanbod
Aanbod

-U neemt de leiding van een gewaardeerde organisatie met een positieve uitstraling. Een open werksfeer en een collegiale samenwerking zijn er kenmerkend.
-U kan op een autonome manier invulling geven aan een veelzijdige en afwisselende functie met reële verantwoordelijkheden.
-De gewenste startdatum voor de opvolger is begin 2020, om zo zich te kunnen inwerken en samen met de huidige Algemeen Directeur het nieuwe beleidsplan 2020-2024 te kunnen voorbereiden.
Solliciteren
Contactpersoon: Barbara Saerens
Reageren voor: 15/07/2019

Procedure Sollicitatie met CV en een nota van maximaal drie A4 pagina’s met de krachtlijnen van een eigen toekomstvisie op de toegevoegde waarde van de vzw ‘de Rand’ voor de volgende vijf jaren, waarvoor de missie en het budgettair kader richtinggevend zijn, naast de specifieke uitdagingen waarmee de regio te kampen heeft op het vlak van sociale cohesie en de positie van het Nederlands, voor 15 juli 2019 verzenden naar barbara.saerens@vanloock.be. De gesprekken zullen plaats hebben in de week van 19 augustus. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Barbara Saerens op het nummer +32 2 331 35 65. Een bundel met basisdocumentatie is beschikbaar op aanvraag. De ingezonden sollicitaties worden discreet behandeld.